Värdering av akvatiska livsmiljöers ekosystemtjänster (VALUES)

Utvecklingen av metoder för att värdera och förvalta ekosystemtjänster har kommit långt sedan FN:s studie Millennium Ecosystem Assessment, men mycket arbete återstår för att vi ska första mer komplexa samband mellan de funktioner som producerar ekosystemtjänster och hur dessa kan kartlaggas. Värdet av ekosystemtjänster behöver också tydligt och systematiskt integreras i politiska beslut och i förvaltningen av våra gemensamma naturresurser, på alla dess nivåer. De här utmaningarna är särskilt akuta i kustområdet, där värdet av ekosystemtjänster är mycket högt samtidigt som en stark exploatering minskar produktionen av tjänster.

Projektet ValUES kommer att behandla dessa frågor för två typer av undervattensmiljöer i Östersjon och deras tillhörande tjänster med hjälp av den sa kallade produktionsfunktionmetoden i ett tvärvetenskapligt och integrerat bedömningssystem. Genom att utveckla särskilda användarfall i samarbete med slutanvändare och förvaltare kommer ValUES att ge konkreta exempel på hur kvantitativ ekologisk förståelse tillsammans med ekonomisk värdering av tjänster framgångsrikt kan integreras i den marina förvaltningen och planeringen.

ValUES kommer att fokusera på att sammanställa den senaste forskningen, som har kartlagt ekosystemtjänster i förhållande till tre mänskliga påverkansfaktorer, övergödning, strandexploatering samt invasiva arter. Värdet av sex ekosystemttänster som tillhandahålls av två kompletterande studiesystem, grunda vikar som fungerar som reproduktionsområden för fisk och djupa sedimentbottnar, kommer att bedömas i förhållande till fyra miljömål.

Genom ett tvärvetenskapligt samarbete mellan experter på ekologi och ekonomi kommer ValUES att,
1) utveckla ett system för kvantitativa bedömningar hur värdet från de tjänster som produceras av olika livsmiljöer förandras genom mänsklig påverkan, samt
2) visa hur en sammanhängande kartläggning av ekosystemtjänsters värde kan integreras i en långsiktigt hållbar förvaltning av Östersjön.

Utmaningen

Marina livsmiljöer i kustnära områden bidrar med en rad ekosystemtjänster. De är exempelvis viktiga uppväxtmiljöer för fisk, och tar hand om näringsämnen från land vilket skyddar det öppna havet. Samtidigt är kusten utsatt för en allt större påverkan från exploatering, föroreningar och klimatförändring. Det är således mycket viktigt att tydligt kunna beskriva värde och omfattning av dessa ekosystemtjänster för att de ska kunna integreras i politiska beslut, och i slutänden åstadkomma en hållbar förvaltning av kusten. Dock saknas riktigt bra metoder för detta ännu, vilket vi vill försöka åtgärda.

Målet

Projektets mål är att utveckla en metod för att kartlägga och värdera ekosystemtjänster från livsmiljöer i havet, och för att kvantifiera hur dessa ekosystemtjänster påverkas av mänskliga aktiviteter. Vi kommer att studera två olika livsmiljöer, dels grunda bottnar med vegetation och dels djupare sedimentbottnar, och analysera påverkan från fysisk exploatering, övergödning och införsel av främmande arter. Genom att arbeta med en rad fallstudier i samverkan med slutanvändare och förvaltare kommer projektet även att ge konkreta exempel på hur kvantitativ ekologisk förståelse tillsammans med ekonomisk värdering av tjänster kan integreras i marin förvaltning och planering.

Vinsten

Projektet bidrar med kunskap för att underlätta avvägningar mellan mänskligt utnyttjande och naturskydd, exempelvis i arbetet med tillståndsärenden och kustzonsplanering. Kartläggning och värdering av kustnära miljöer är också en viktig del i miljömålsuppföljning och rapportering för Habitat- och Havsmiljödirektiven. Projektet kommer att öka förståelsen för vilka möjligheter och begränsningar som finns med att använda värdering av ekosystemtjänster från marina livsmiljöer i olika typer av förvaltningsärenden.

Målgrupper

Primära målgruper:

Tjänstemän och ledning i kommuner och på länsstyrelser, handläggare och ledning på Havs- och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket, intressegrupper från de studerade områdena (t.ex. Skärgårdsstiftelsen, Skärgårdarnas Riksförbund), HELCOM, Forskare inom marin miljö och ekosystemtjänster

Sekundära målgrupper:

Allmänheten

Filmpresentation av projektet

Presentation av projektet vid årsmötet av Värdet av ekosystemtjänster på Naturvårdsverket i Stockholm den 24-25 september 2014.

Publikationer

Nedan visas tillgängliga publikationer inom projektet.

Projektet har även nämnts i annan media

Kalenderhändelser för detta projekt

Senast ändrad: 2017-02-22

Projektledare:

Antonia Nyström Sandman

Projektnamn:

Värdering av akvatiska livsmiljöers ekosystemtjänster

Engelsk titel:

Value of Underwater Habitats Ecosystem Services – VALUES

Egen hemsida:

http://www.aquabiota.se/projekt/values/

Projektsida på Stockholms Universitets Östersjöcentrum: Values - Om ekosystemtjänster i havet

Projekttid:

2013-2016

Ingår i miljömålen:

Giftfri miljö*

Ingen övergödning

Hav i balans samt levande kust och skärgård*

Ett rikt växt- och djurliv*

*Inom miljömålen för ekosystemtjänster

ProjektID:

Finansiär:

Naturvårdsverket

Finansiering:

3 957 000 kr

Projektgrupp:

Göran Sundblad

Antonia Nyström Sandman

Ing-Marie Gren

Ulf Bergström

Joakim Hansen

Henrik C. Andersson

Värd:

AquaBiota Water Research

Denna forskning
finansieras av
Naturvårdsverket.

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL