Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

"Fokus ligger på att förstå hur ekosystemtjänsterna samvarierar"

I projektet Samförvaltning av interagerande ekosystemtjänster i Helgeås avrinningsområde tolkar man den globala hållbarhetsutmaningen genom en ekosystemlins. Helgeås avrinningsområde sträcker sig från norra Kronoberg i Småland via Kristianstads vattenrike i Skåne och dess mynning strax söder om Åhus. Det är ett område som i norr består av ungefär hälften skog, främst barrskog och längre söderut är ett rikt jordbrukslandskap med höga biodiversitetsvärden och en kustzon med stor turistnäring.

Elin Enfors, Stockholm Resilience Center, du är projektledare för detta projekt. Vad är det ni tittar på?

– Vi undersöker möjligheter till hållbar utveckling i Helgeås avrinningsområde genom statistisk analys av offentlig data över en hel rad försörjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster. Fokus ligger på att förstå hur ekosystemtjänsterna samvarierar och bildar så kallade ekosystemknippen. Den här statistiska analysen är förankrad i en deltagande forskningsprocess tillsammans med en rad olika lokala och regionala aktörer som både påverkar och påverkas av landskapet förvaltas. 

Konkreta metoder för att förstå interaktionen mellan olika ekosystemtjänster över tid

Mycket av den forskning som tidigare gjorts på ekosystemtjänster har fokuserat på att utvärdera enskilda tjänster här och nu, snarare än på hur olika typer av tjänster interagerar och samvarierar i multifunktionella landskap över tid. Om vi ska kunna använda ekosystembegreppet i praktisk förvaltning tror jag att det är nödvändigt att vi lämnar tidigare fokus på utvärdering av enstaka tjänster. Detta har nämligen bidragit till oväntade negativa bieffekter av olika typer av förvaltningsbeslut i och med att vissa ekosystem har gynnats på bekostad av andra. Istället behöver vi utveckla konkreta metoder för att förstå interaktionen mellan olika ekosystemtjänster över tid, alltså så kallade ekosystemtjänstknippen, som ju kan ses som det aggregerade resultatet av en viss typ av landskapsförvaltning.    

Skälet till att vi valt det här övergripande angreppssättet med en kombination av offentlig data och en dialogprocess, är att om begreppet ekosystemtjänster ska kunna användas i praktisk förvaltning så krävs en utveckling av metoder baserade på existerande data – det är både för kostsamt och tar för lång tid att mäta ekosystemtjänster inför varje beslut. Och om den typen av analyser skall gå att använda i praktisk förvaltning behövs lokal förankring både av kvalitetsskäl och av legitimitetsskäl.

Ni har haft flera dialogmöten, vilka frågor har kommit upp där? Vad tar ni med er?

– Det finns två huvudskäl till att vi har upprättat en dialogprocess kring ekosystemtjänster i Helgeås avrinningsområde. Dels vill vi se till att vårt urval av tjänster och indikatorer är relevanta ut ett förvaltar- och brukarperspektiv, dels vill vi få en förståelse för lokala prioriteringar och perspektiv som påvekar förvaltning och brukande av landskapet. Vi har genomgått tre analysvändor vid det här laget, där vi efter varje vända presenterat våra preliminära ekosystemresultat för deltagarna i dialogen, som fått komma med synpunkter på både urval av tjänster och lämpliga indikatorer för dessa. Den här processen har påveformat ordentligt och förbättrat kvalitén på resultaten.

Samarbete mellan forskare och lokala aktörer viktigt

En viktig insikt är att eftersom ekosystemtjänstbegreppet är ett verktyg för att förstå hur processer och dynamik i naturen förhåller sig till behov och förväntningar hos människan så finns ingen riktig självklarhet i vilka tjänster man ska titta på, utan urval av både tjänster och indikatorer är helt avgörande för resultaten av den här sortens analys. För att få till ett bra urval här är samarbete mellan forskare och lokala aktörer väldigt viktigt.

Hur går ni vidare framåt? 

– Analysen vi har genomfört så här långt ger en ögonblicksbild över hur ekosystemtjänsterna i studieområdet samverkar. Om ekosystemtjänstbegreppet ska var användbart i praktisk förvaltning behöver ekosystemtjänster och dess interaktioner studeras dynamiskt över tid. I projektets förlängning kommer vi studera nya drivkrafter för förändring som uppstår idag och kommer vara viktiga för ekosystemtjänst-produktionen i Helgeås avrinningsområde i framtiden, genom utvecklandet av ett antal framtidsscenarier.  I vår dialogprocess kommer vi analysera de olika scenarierna från ett hållbarhetsperspektiv.

Läs mer om projektet här


Senast ändrad: 2016-12-21

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL