Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

http://www.arcticbiodiversity.is/congress

Forskningssatsningen på Arctic Biodiversity Congress CAFF

Johan Svensson

SLU

Johan Svensson, SLU, presenterade projektet Nationell miljöövervakning och utvärdering av ekosystemtjänster i fjäll och skog under ett av kongressens seminarier. Fokus låg på fallstudiernas nära koppling till beslutsfattande och landskapsplanering samt det direkta sambandet till miljöövervakning.

Arctic Biodiversity Congress CAFF arrangerade i Trondheim av Conservation of Arctic Flora and Fauna under tre dagar i december 2014. Runt 450 forskare, studenter, beslutsfattare och representanter från ursprungsbefolkningar, industrisektorn och allmänheten deltog i konferensen. Fokus för kongressen var de arktiska miljöerna hur den biologiska mångfalden påverkas av dagens användning av naturresurser och klimat. Forskningssatsningen representerades av Johan Svensson, SLU, som presenterade projektet Nationell miljöövervakning och utvärdering av ekosystemtjänster i fjäll och skog.

Det som framförallt uppmärksammades var den nära kopplingen till beslutsfattande och landskapsplanering i projektets två fallstudier. Den ena fallstudien tar sin utgångspunkt i ren­skötseln som markanvändning och som bärare av ekosystemtjänster. Den andra fallstudien utgår ifrån indikatorer för miljömålet Storslagen fjällmiljö. För att kunna planera för uthållig markanvändning och förvaltning av landskapen behöver beslutsfattare på olika nivåer ha tillgång till bra information om ekosystemens och ekosystemtjänsternas tillstånd. De behöver också ha kunskap om hur olika typer av förändringar påverkar tillgången på olika ekosystemtjänster och om framti­dens möjliga scenarier och risker.

Det som också uppmärksammades var den direkta kopplingen till miljöövervakning. I båda fallstudierna och i projektet i sin helhet utgår metodik och inriktning från de landskapsdata som samlas in i NILS, och som används för att skatta och kartlägga eko­systemtjänster. Denna del i projektet handlar om s.k. adaptiv monitoring – adaptiv miljöövervakning – vilket också lyftes fram som en viktig del i kongressen. Med de snabba förändringarna i arktiska miljöer som kan dokumenteras och som förväntas framöver, behövs bra och användbara data, som bara till viss del finns tillgängliga idag. Detta gör att nya typer av data behöver samlas in och att det finns en nära koppling mellan miljöövervakning, beslutsfattare och forskare.

För mer information om Arctic Biodiversity Congress CAFF se deras hemsida.
En sammanfattande rapport från konfgressen hittar du här Pdf, 251.5 kB..

Kommentera gärna nedan:

Senast ändrad: 2015-06-09

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL