Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hur ser kommunala tjänstemän och politiker på begreppet ekosystemtjänster?

Projektet ECOSIMP handlar om förutsättningen att implementera begreppet ekosystemtjänster i våra kommuner och hur kommunala tjänstemän och politiker ser på den utmaningen. I projektet har tjänstemän och politiker i sju skånska kommuner intervjuats.

Syftet med projektet har varit att undersöka vilka förutsättningar som finns i kommunerna för att börja använda begreppet ekosystemtjänster.

Det man kunde se var att begreppet ekosystemtjänster är relativt välkänt i kommunerna, och att man ser väldigt positivt på det. Samtidigt upplevs det av många som svårt att omsätta i praktisk handling, och Förståelsen av begreppet behöver fördjupas.

Inom projektet har medverkande från kommunerna kontinuerligt deltagit i workshopar och möten. Det har gett dem tillfälle att diskutera frågeställningar och resultat från de studier med bäring på ekosystemtjänster som genomförts.

Behov av ökad kunskap om ekosystemtjänster hos politiker

En av huvudfrågorna var vilka hinder och möjligheter kommunpolitiker och tjänstemän ser att börja använda ekosystemtjänstbegreppet. Bland de synpunkter som lyftes fram fanns behovet av ökad kunskap om ekosystemtjänster hos politiker, förankring av begreppet i kommunernas lokala förutsättningar, och förtydligande av vad etappmålet 2018 i praktiken innebär.

- Implementeringen av begreppet ekosystemtjänster inom kommunerna befinner sig i en fas där många känner till begreppet och är positiva till det, men där en djupare förståelse av det och hur det kan omsättas i praktiken ännu inte har uppnåtts, säger Ingemar Jönsson, projektledare.


I det fortsatta arbetet är det viktigt att tydliggöra begreppets innebörd, framför allt med tanke på att konkreta verktyg kopplade till ekosystemtjänster i ökande takt håller på att utvecklas. Det behöver också förankras hos bredare grupper inom kommunerna.

Vill du veta mer om projektet ECOSIMP? Läs mer här.
Slutrapporten kommer i februari.

Senast ändrad: 2016-12-21

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL