Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Möjligheter för delade erfarenheter och diskussioner

En av medlemmarna i nätverket för ekosystemtjänster är Sammy Albery Hellqvist på Swedavia Airports. Hur ser han på Swedavias arbete med ekosystemtjänster och vilka förhoppningar ha han på kommunikationssatsningen?

Vad är ditt uppdrag på Swedavia?
– Jag arbetar som miljörådgivare på Stockholm Arlanda Airport, där jag främst hanterar miljöfrågor som berör vatten och flygplatsdriften. Förutom det bistår jag även i Swedavias arbete med naturvård, där ekosystemtjänster inkluderas.

I vilka sammanhang arbetar ni med ekosystemtjänster inom Swedavia?
– Främst sker Swedavias arbete med ekosystemtjänster ur naturvårdssynpunkt. Swedavia har kartlagt vilka typer av ekosystemtjänster som finns eller kan finnas inom bolagets fastighet vid Stockholm Arlanda Airport, samt har för avsikt att inkludera begreppet i de skötselplaner som bolaget nu arbetar fram. Därigenom kommer vi att konkretisera det långsiktiga arbetet för hur vi ska beakta ekosystemtjänsters funktioner och processer. Utöver det har Swedavia inkluderat ekosystemtjänster som en aspekt att beakta i de miljöbedömningar som görs vid bolagets investeringar. Projekten får i bedömningen bland annat svara upp till hur den planerade investeringen eventuellt kan påverka olika ekosystemtjänster, vilket ger oss möjligeten att ställa krav på försiktighetsåtgärder och/eller kompensation.


Varför är du med i nätverket?
– Jag är med för ta del av andras erfarenheter men även för att dela med mig av Swedavias erfarenheter med att arbeta med ekosystemtjänster. Min förhoppning är att vi inom nätverket således kan bidra till att den allmänna kunskapen om ekosystemtjänster stärks.


Vad tror du att kommunikationssatsningen och nätverket kan bidra med?
– Jag vet att nätverket kan bidra till diskussion om naturvård, vidareutveckling av själva begreppet och att sätta ekosystemtjänster på agendan. Pedagogiska underlag är viktigt vid kommunikationsinsatser av det här slaget och där kan nätverket definitivt bidra med värdefull information.


Vad tror du är de största utmaningarna för att inkorporera arbetet med ekosystemtjänster i dagliga beslut i din verksamhet och i samhället som helhet?
– Förutom utmaningarna om lämpliga värderingsmetoder och hur värdena presenteras som är kända sedan tidigare är min uppfattning att förståelsen för begreppet och vad det inkluderar en stor utmaning. Det ställer naturligtvis krav på det jag nämnt tidigare om pedagogiska underlag och tydlig information.

Vill du komma i kontakt med Sammy Albery Hellqvist, mejla sammy.alberyhellqvist@swedavia.se.


Nätverket letar fler medlemmar från organisationer som redan idag arbetar till viss del systematiskt med ekosystemtjänster inom infrastruktursektorn eller areella näringar. För mer information, kontakta Anki Grundelius på anki.grundelius@naturvardsverket.se.


Senast ändrad: 2016-11-16

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL