Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ökad förståelse för ekologisk kompensation i kustnära områden

I projektet Värdering av akvatiska livsmiljöers ekosystemtjänster (Values) studeras undervattensmiljöer i Östersjön. Projektet ska öka förståelsen för, och visa hur ekologisk kompensation i kustnära områden kan gå till, men även hur dagens ekologiska kunskap kan tillämpas vad gäller framför allt när det gäller beräkning av fiskeavgifter.

Göran Sundblad

Göran Sundblad från Aquabiota är en av forskarna i projektet som har besökt kommuner och länsstyrelser för att presentera och diskutera projektet. I projektet arbetar dessutom forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och myndighetsutövare tillsammans med att utveckla metoder för tillämpning av ekologisk kompensation och fiskeavgift i grunda kustområden.

Skadelindringshierarkin bör följas

Ekologisk kompensation och fiskeavgift har idag redan stöd i lagen, men tillämpas i begränsad och varierad omfattning i våra kustområden. Ekologisk kompensation är ett begrepp som förväntas kunna tillämpa principen om att förorenaren betalar. Om naturvärden och ekologiska funktioner påverkas negativt av en verksamhet, aktivitet eller annan form av mänsklig påverkan så ska det kompenseras. Det finns en så kallad skadelindringshierarki som bör följas. Det är förluster av naturvärden och ekologiska funktioner som inte kan undvikas, minimeras eller avhjälpas på plats som är aktuella att kompenseras.

– Möjligheten att ta ut en fiskeavgift kom i början av förra seklet i samband med utbyggnaden av älvarna för vattenkraft, för att kompensera bygdens förlorade fiskemöjligheter. Färska domar från Mark- och Miljööverdomstolen har också pekat ut detta som ett både möjligt och lämpligt tillvägagångssätt, säger Henrik C Andersson vid Länsstyrelsen i Stockholms län och medlem i projektgruppen. 

Inom Values tittar man främst på grunda vikar på kusten som ofta karaktäriseras av en vågskyddad, vegetationsklädd miljö som värms upp tidigt på våren. Just dessa miljöer bidrar med en mängd ekosystemtjänster. Inte minst är de viktiga lek- och uppväxtområden för fiskar som abborre och gädda, och bidrar således med en fiskproducerande funktion.

Mänsklig påverkan leder till ökad belastning

- Men de här områdena nyttjas också mycket av människan. Här finns mångafritidshus och ofta även marinor och bryggor, vilket kan leda till påverkande aktiviteter som muddring och en ökad uppgrumling och övergödning, säger Ulf Bergström vid SLU.

Projektet Values kommer med sin slutrapport under 2017.

Läs mer om projektet här.


Senast ändrad: 2016-12-21

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL