Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Värdet av ekosystemtjänster
Rapport: Hur ska de svenska skogarna kvantifieras och värderas?

Rapport


Naturvårdsverket

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket gjort en studie över de olika ekosystemtjänsterna som finns i våra svenska skogar.

Ur ett rent samhällsekonomiskt perspektiv visar studien att de fem mest centrala ekosystemtjänsterna i våra svenska skogar verkar vara timmer och massaved, biobränslen, vilt och jakt, klimatreglering och vardagsrekreation med årliga värden som troligen uppgår till flera miljarder kronor för varje ekosystemtjänst. Övriga ekosystemtjänster som till exempel bär, svamp, renar som betesdjur och turism har mindre ekonomisk betydelse men är fortfarande lokalt väldigt viktiga. Vissa ekosystemtjänster som exempelvis reglering av stormskador kan bli viktiga, eftersom merkostnader i skogsbruket i samband med storm kan uppgå till miljardbelopp.

I rapporten klargörs begreppet ekosystemtjänster och de viktigaste ekosystemtjänster i svenska skogar identifieras och beskrivs kvalitativt. Vidare gör författarna en kvantitativ analys av de viktigaste ekosystemtjänster i skog och, så långt som det i nuläget är möjligt, även monetära värderingar av vissa ekosystemtjänster.

För mer information kontakta Karin Hansen, IVL, E-post: karin.hansen@ivl.se

Rapporten går att ladda ner här Pdf, 1.7 MB..

Kommentera gärna nedan:

Senast ändrad: 2015-06-09

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL