Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Värdet av ekosystemtjänster
Rapport: Kartläggning och bedömning av den Svenska skogens ekosystemtjänster

Rapport


Naturvårdsverket

I rapporten ”Mapping and assessment of ecosystems and their services. The Swedish Forest Pilot” presenteras resultaten av ett pilotprojekt för kartläggning av ekosystemtjänster i skog inom MAES projektet.

Resultaten från den forskningsnära utredningen med anknytning till forskningssatsningen Värdet av ekosystemtjänster har publicerats i en rapport från Naturvårdsverket. Författare är Tord Snäll, Jon Moen, Håkan Berglund och Jan Bengtsson på Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.

Inom MAES projektet har sex pilotstudier genomförts i syfte att ge en samlad bild av den kunskap och informtion som finns på EU- och medlemsstatnivå för att kartlägga, identifiera, prioritera och bedöma ekosystemtjänster. Rapporten pekar på vilka tillgängliga dataflöden och indikatorer som kan användas för att göra en första bedömning av ekosystemens tillstånd och status avseende olika ekosystemtjänster samt vilka dataflöden som behöver utökas eller kompletteras. Den svenska delen av studien undersökte därtill en metod för att kartlägga flera ekosystemtjänster i skog på nationell nivå baserat på prediktion med modeller som har passats till fältdata på ekosystemtjänster och befintliga miljövariabler.

MAES projektet visar att det finns en stor potential för att använda data som redan existerar men även att det finns återstående frågor att lösa i framtiden såsom mer forskning om sambanden mellan biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det är också tydligt att ytterligare modellering och analyser av existerande data behövs innan en komplett kartläggning av ekosystemtjänster kan göras.

Kommentera gärna nedan:

Senast ändrad: 2015-06-09

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL