Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Värdet av ekosystemtjänster
Samverkan om kulturella ekosystemtjänster

Projekten ”NILS-ESS” och ”Kulturella ekosystemtjänster och livskvalitet” inom forskningssatsningen har påbörjat ett samarbete för att skapa ökad förståelse för begreppet kulturella ekosystemtjänster. Arbetet skall resultera i ett konceptuellt ramverk för att uppfatta ekosystemtjänster, med syfte att underlägga praktisk bedömning och kartläggning.

Kulturella tjänster beskriver bland annat det mer känslomässiga välbefinnandet, som t ex estetiska och rekreationsvärden.

”Bland alla fyra huvudkategorier av ekosystemtjänster som beskrivs av Millennium Ecosystem Assessment har kulturella tjänster varit särskilt svårt att begreppsliggöra.” säger Malgorzata Blicharska, forskare på SLU och medarbetare i NILSS ESS projektet. ”Eftersom termen används av forskare från många olika discipliner, utvecklas det till att omfatta en nästan obegränsad mängd tjänster som är beroende av socioekologiska sammanhang som yrkesbakgrund. Detta leder till brist på tydlig definition av vad kulturella tjänsten är och hur man skattar eller kartlägger dem.”

Syftet med samarbetet mellan de två projekten är att definiera och klargöra det svårfångade begreppet kulturekosystemtjänster. Detta görs genom att först begränsa begreppets befintliga bred och höga grad av flexibilitet, varefter projektdeltagarna undersöker hur man kan tydliggöra kopplingen mellan kulturella tjänster och ekosystemet (biologisk mångfald).

I ett första steg definieras vad som kan menas med kulturekosystemtjänst genom att analysera begreppets tre beståndsdelar: tjänst, ekosystem och kulturellt. Utgångspunkt är den rikliga mängd existerande litteratur om kulturella tjänster. Baserat på denna analys kommer forskarna att föreslå ett konceptuellt ramverk för att uppfatta kulturella ekosystemtjänster. Detta ramverk illustreras därefter genom att tillämpa detta ramverk till fallstudie av de svenska fjällen. Målsättningen med arbetet är att underlätta praktisk bedömning och kartläggning.

Kommentera gärna nedan:

Senast ändrad: 2015-06-09

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL