Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Studie bekräftar naturens betydelse för livskvalitet

Värdering av kulturella ekosystemsjänster

Eja Pedersen

   

Ekosystemtjänster bidrar till livskvalitet utifrån närboendes behov. Detta bekräftas av studien "Kulturella ekosystemtjänster och livskvalitet", där preliminära resultat presenterades vid det årliga miljöpsykologimötet vid Gävle högskola.

Preliminära resultat från studien ”Kulturella ekosystemtjänster och livskvalitet” presenterades vid det årliga nationella miljöpsykologimötet vid Gävle högskola i november 2015.

Studien utfördes i tre stadsnära naturområden med våtmarker anlagda för att avskilja näringsämnen, minska effekterna av höga flöden och öka biologisk mångfald. Områden skiljer sig åt i karaktär. Område A är ett relativt stort våtmarksområde som anlagts efter ett reningsverk och är omgärdat av skog. Område B är också en våtmark i anslutning till ett reningsverk, men i omedelbar närhet till ett bostadsområde. Område C är integrerat i ett småhusområde med synlig dagvattenrening. Alla områden används frekvent.

Närboende inbjöds att delta i studien. När de anlände ombads de att ta ställning till hur viktiga 22 aspekter av livskvalitet var för just dem. Många aspekter ansågs viktiga, men i alla tre områdena var ”Ha en god hälsa”, ”Ha tillgång till ren luft, rent vatten och giftfri mark”, ”Känna dig trygg i ditt hem och ditt bostadsområde” och ”Upprätthålla ett stabilt familjeliv och goda familjerelationer” de fyra viktigaste. Överlag var det en stark samstämmighet om vad som är viktigt.

Efter besöket fick deltagarna ta ställning till hur området som de just besökt bidrog till de 22 aspekterna av livskvalitet. Svaren jämfördes med hur viktigt de hade skattat aspekterna när de kom. ”Njuta av natur- och kulturlandskapets skönhet” och ”Ha det vackert omkring dig” var aspekter som tillfredsställdes av områdena, men också ”Ha tillgång till naturmiljöer med en mångfald av växter och djur”. Det verkar som om behovet av natur, som ju var olika bland deltagarna, tillfredsställdes av de tre grönområdena fastän de var så olika i karaktär.

Resultatet kan tolkas som att människor bosätter sig där de får tillgång till natur i den grad som de tycker att det är viktigt för deras livkvalitet. Det är dock klart att hur ekosystemtjänster bidrar till livskvalitet beror inte bara på hur ekosystemen utformas, utan också på besökarnas behov.

Kommentera gärna nedan:

Senast ändrad: 2016-11-16

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL