Implementering av ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå (ECOSIMP)

Detta projekt har som mål att öka förståelsen för hur ekosystemtjänstperspektivet kan integreras i kommunernas plan- och beslutsprocesser. Vi gör detta genom att analysera kommunala plan- och beslutsprocesser där ekosystemtjänster (ES) står på spel. De analyserade fallen väljs i samarbete med kustkommuner i Skåne och syftet är att identifiera faktorer som har positiv och negativ betydelse för implementering av ekosystemtjänster i kommunerna.

Analyserna kommer att innefatta både institutionella och kulturella aspekter, där de senare handlar om värderingar och attityder gentemot ekosystemtjänsteperspektivet inom den kommunala verksamheten. Vi kommer också att utvärdera de modeller för implementering av ES som utvecklats av The Economics of Ecosystems and Biodiversity, och som syftar till att underlätta införlivandet av ekosystemtjänst-perspektivet på lokal och regional nivå. I projektet ingår också att utvärdera förutsättningarna av att integrera implementeringen av ES-perspektivet med kommunernas klimatanpassningar.

Projektet är tvärvetenskapligt och genomförs i nära samarbete med företrädare för skånska kustkommuner, vilket gör att både problemformuleringar, analyser och slutsatser kommer att vara väl förankrade i den verksamhet där kunskapen ska tillämpas. Det förväntade resultatet av projektet är en bättre förståelse av möjligheter, svårigheter och konfliktaspekter som är relaterade till genomförandet av en ekosystembaserad samhällsutveckling.

Utmaningen

Ekosystemtjänstebegreppet förväntas bli ett viktigt konceptuellt verktyg i utvecklingen av ett mer ekologiskt hållbart samhälle och uppnåendet av de svenska miljömålen. Kommunerna har ett stort ansvar i detta arbete, men hur ser förutsättningarna ut för att föra in ekosystemtjänstperspektivet i kommunernas planering och beslutsfattande? Hur ställer sig kommunernas politiker och tjänstemän till detta nya begrepp? Och hur kan användningen av ekosystemtjänstperspektivet samordnas med kommunernas klimatanpassningsarbete?

Målet

Målet med detta projekt är att skapa en bättre förståelse för möjligheter, svårigheter och konfliktaspekter relaterade till genomförandet av en samhällsutveckling på kommunal nivå där ekosystemtjänster och deras värden spelar en central roll.

Projektet baseras på kommuninitierade fallstudier och analyser av ekosystemtjänstperspektivet i nära samarbete med kommunföreträdare, och förväntas leda till kunskap med direkt relevans för användandet av ekosystemtjänst-begreppet i kommunernas plan- och beslutsprocesser. Projektet genomförs i nära samarbete med representanter för flera skånska kustkommuner, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Vinsten

Den förväntade samhällsnyttan av projektet är ett bättre kunskapsunderlag för att på kommunal nivå implementera en samhällsutveckling byggd på förståelse av de tjänster som ekosystemen ger till mänskliga samhällen. Kunskapen som projektet tar fram kommer att vara direkt förankrad i den kommunala verksamheten genom det nära samarbetet med kommunerna.

Målgrupper

Primära målgruper:

Kommunerna, med dess avnämare i olika förvaltningar, ledningsgrupper och bland politiker.

Sekundära målgrupper:

Projektet kommer även att ge värdefull kunskap till förvaltningar och miljöstrategiska avdelningar på regional nivå (länsstyrelser, regioner). På nationell nivå kommer projektet att bidra till ett bättre kunskapsunderlag för satsningar inom ekosystemtjänstområdet på kommunal nivå.

Filmpresentation av projektet

Presentation av projektet vid årsmötet av Värdet av ekosystemtjänster på Naturvårdsverket i Stockholm den 24-25 september 2014.

Publikationer

Brink, E., Wamsler, C., Adolfsson, M., Axelsson, M.., Beery, T.H., Björn, H., Bramryd, T., Ekelund, N., Jephson, T., Narvelo, W. Ness, B., Jönsson, K.I., Palo, T., Sjeldrup, M., Stålhammar, S., Thiere, G. On the road to 'research municipalities': Analysing transdisciplinarity in municipal ecosystem services and adaptation planning. Sustainability Science, DOI 10.1007/s11625-017-0499-0.
Länk till publikationen.

Schubert, P., Ekelund, N.G.A., Beery, T.H., Wamsler, C., Jönsson, K.I., Roth, A., Stålhammar, S., Bramryd, T., Johansson, M., Palo, T. 2017. Implementation of the ecosystem services approach in municipal planning. Journal of Environmental Policy and Planning, DOI: 10.1080/1523908X.2017.1396206.
Länk till tidskriften.

Schubert, P., Jönsson, K.I., Bramryd, T., Johansson, M., Brink, E., Wamsler, C., Palo, T., Beery, T.H., Ekelund, N.G.A. & Stålhammar, S. 2017. Ekosystemtjänstbegreppet – en historisk tillbakablick och den förväntade rollen i svensk miljöpolicy. I: Borén, T. (red.), Urban utveckling och Interaktion. Ymer 137. Stockholm: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, s. 213-237.
Länk till publikationen.

Wamsler, C., Lüderitz, C. and Brink, E. 2014. Local Levers for Change: Mainstreaming Ecosystem-based Adaptation into Municipal Planning to Foster Sustainability Transitions. Global Environmental Change 29: 189-201.
Länk till publikationen.

Wamsler, C. 2014. Integration av klimatanpassning i kommunal verksamhet och planering – En guide. LUCSUS och ZSK/TUM, Lund, Sweden.

Jönsson, K.I. 2015. ECOSIMP – ett transdisciplinärt projekt om införlivandet av ekosystemtjänstbegreppet i kommunala plan- och beslutsprocesser. I: K.I. Jönsson, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health Högskolan Kristianstads miljöforskning i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Vattenriket i fokus 2015/04: 44-47.
Kan laddas ner här.

Beery, T., Stålhammar, S., Jönsson, K.I., Wamsler, C., Bramryd, T., Brink, E., Ekelund, N., Johansson, M. Palo, T. & Schubert, P. 2016. Perceptions of the Ecosystem Services Concept: Opportunities and Challenges in the Swedish Municipal Context. Ecosystem Services 17: 123–130.
Länk till tidskriften.

Wamsler, C., Niven, L., Beery, T.H., Bramryd, T., Ekelund, N., Jönsson, K.I., Osmani, A., Palo, T. & Stålhammar, S. 2016. Operationalizing ecosystem-based adaptation: harnessing ecosystem services to buffer communities against climate change. Ecology and Society 21(1): 31.
Länk till publikationen.


Projektet har även nämnts i annan media

Det finns ännu inga länkar att visa

Relaterade nyheter


  • ECOSIMP presenterar resultat från första delstudien
    Sanna Stålhammar. Högskolan Kristianstad, presenterar det preliminära resultatet från den första delstudien i projektet ECOSIMP under ett miljöpsykologiskt seminarium med fokus på relationen mellan människa och naturmiljö, arrangeras av LTH.

    Läs mer...  • Konstruktivt arbetsmöte vid Helge å
    Tre av projekten inom Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Värdet av ekosystemtjänster” träffades på ett tvådagars arbetsmöte den 10 – 11 februari 2015. Syftet var att lära av varandra och att hitta eventuella samarbetsvinster.

    Läs mer...


Kalenderhändelser för detta projekt

Senast ändrad: 2017-12-04

Projektledare:

Ingemar Jönsson

Projektnamn:

Implementering av ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå (ECOSIMP)

Engelsk titel:

Implementing the Ecosystem Services Approach at the municipal level

Projekttid:

2013-2016

Ingår i miljömålen:

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Giftfri miljö*

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag*

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust och skärgård*

Myllrande våtmarker*

Levande skogar*

Ett rikt odlingslandskap*

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv*

*Inom miljömålen för ekosystemtjänster

ProjektID:

ECOSIMP

Finansiär:

Naturvårdsverket, Region Skåne

Finansiering:

5 385 000 kr

Samarbetspartners:

Kristianstad kommun

Helsingborgs kommun

Båstad kommun

Lomma kommun

Malmö stad

Trelleborgs kommun

Simrishamns kommun

SLU, Alnarp

Region Skåne

Kommunförbundet Skåne

Projektgrupp:

Ingemar Jönsson

Thomas Palo

Nils Ekelund

Christine Wamsler

Torleif Bramryd

Värd:

Högskolan Kristianstad

Denna forskning
finansieras av
Naturvårdsverket.

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL