Integrering av ekosystemtjänster i den svenska MKB-processen (ESBESIA)

ESBESIA undersöker hur ekosystemtjänster kan användas i samband med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och samhällsekonomiska konsekvensanalyser (SEKA) för att säkerställa att värdet av ekosystemtjänster och biologisk mångfald bättre integreras i dessa obligatoriska ramverk för beslutsfattande.

Nyckelfrågan i sammanhanget är hur det alltmer förekommande ekosystemkonceptet, inklusive de nyttor som naturen förser samhället med, kan förenas med de etablerade ramverken för MKB och SEKA på ett sätt som förbättrar miljöledning och beslutsfattande. En sådan integrering av ekosystemtjänster i MKB och SEKA skulle på ett betydelsefullt sätt kunna förbättra miljöprovningsprocesser och hjälpa till att identifiera utmaningar, brister och möjligheter i dessa sammanhang.

Mer specifikt tänker vi oss att betydelsen av biologisk mångfald och naturvärden bättre kan beaktas i beslutssituationer genom att integrera ekosystemtjänstekonceptet i MKB- och SEKA-processerna. Projektet bygger på fallstudier av befintliga MKB:er med olika socioekonomiska, geografiska och miljömässiga förutsättningar. Vi kommer att undersöka hur de faktiska processerna sett ut och hur ekosystemtjänster skulle kunna beskrivas med hjälp av tillgänglig information i MKB:er och andra relevanta dokument som framkommit under miljöprovnings-processerna.

Kritiska frågor och andra viktiga aspekter i de studerade fallen kommer att identifieras och försök till utvärdering av påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster från de planerade aktiviteterna kommer att göras. Projektet undersöker vidare när biofysisk och biologisk karaktärisering av ekosystemtjänster är tillräcklig och när ekonomisk värdering (monetär eller icke-monetär) av ekosystemtjänster är nädvändig. Forskningen kommer att bedrivas tvärvetenskapligt och involverar akademisk och professionell expertis inom naturvetenskap, teknik, ekonomi, miljorätt och policyfrågor.

Utmaningen

Tanken med ESBESIA är att i en konkret tillämpning undersöka möjligheterna att synliggöra värdet av ekosystem-tjänster inom ramen för samhällets juridiska beslutsprocesser. Nyckelfrågan i sammanhanget är hur det alltmer förekommande ekosystemtjänstkonceptet – inklusive de nyttor som naturen förser samhället med – kan förenas med de etablerade ramverken för miljökonsekvensbeskrivningar och samhällsekonomiska konsekvensanalyser på ett sätt som förbättrar miljöledning och beslutsfattande. Detta skulle bidra till att säkerställa att värdet av ekosystemtjänster och biologisk mångfald bättre integreras i dessa obligatoriska ramverk för beslutsfattande.

Målet

Målet för projektet är att genom ett antal konkreta fallstudier visa hur ekosystemtjänster kan integreras i miljökonsekvensbeskrivningar och i samhällsekonomiska konsekvensanalyser och på vilket sätt detta bidrar till att förbättra MKB-processen. Vi kommer i dessa fallstudier att undersöka hur de faktiska processerna sett ut och hur ekosystemtjänster skulle kunna beskrivas med hjälp av tillgänglig information i MKB:er och andra relevanta dokument som framkommit under miljöprövningsprocesserna.

Kritiska frågor och andra viktiga aspekter i de studerade fallen kommer att identifieras och försök till utvärdering av påverkan på biologisk mångfald och ES från de planerade aktiviteterna kommer att göras. Forskningen bedrivs tvärvetenskapligt och involverar akademisk och professionell expertis inom naturvetenskap, teknik, ekonomi, miljörätt och policyfrågor.

Vinsten

Projektet bidrar till att synliggöra och visa nyttan av ekosystemtjänster i samhället, samtidigt som det kan bidra till att förbättra MKB-processen. Att integrera ekosystemtjänster i MKB och i samhällsekonomiska konsekvensanalyser skulle på ett betydelsefullt sätt kunna förbättra miljöprövningsprocesser och hjälpa till att identifiera utmaningar, brister och möjligheter i dessa sammanhang. Det finns emellertid också en risk för att miljöprövningsprocesser blir mer komplicerade.

Vad skulle det konkret innebära för verksamhetsutövare och myndigheter om det ställdes krav på att beskriva påverkan på ekosystemtjänster i konsekvensanalyser av planer och projekt? Miljöbalken ger utrymme att anpassa MKB till det specifika ärendet, och att tillämpa ekosystemtjänstperspektivet i den omfattning det är ändamålsenligt. Med hjälp av fallstudierna hoppas vi att kunna belysa detta på ett konkret sätt.

Målgrupper

Länsstyrelser, kommuner och miljödomstolar

Filmpresentation av projektet

Presentation av projektet vid årsmötet av Värdet av ekosystemtjänster på Naturvårdsverket i Stockholm den 24-25 september 2014.

Publikationer

Nedan visas tillgängliga publikationer inom projektet.

Projektet har även nämnts i annan media

Kalenderhändelser för detta projekt

Senast ändrad: 2017-02-22

Projektledare:

Mikael Malmaeus

Projektnamn:

Integrering av ekosystemtjänster i den svenska MKB-processen (ESBESIA)

Engelsk titel:

Integrating Ecosystem Services and Biodiversity into Environmental and Socio-Economic Impact Assessments (ESBESIA)

Projekttid:

2013-2015

Ingår i miljömålen:

Hav i balans samt levande kust och skärgård*

Levande skogar*

Ett rikt växt- och djurliv*

*Inom miljömålen för ekosystemtjänster

Finansiär:

Naturvårdsverket

Finansiering:

3 917 925 kr

Samarbetspartners:

Enveco

Projektgrupp:

Tore Söderqvist, Enveco

Åsa Soutukorva, Enveco

Linus Hasselström, Enveco

Katja Norén, IVL Svenska Miljöinstitutet

Karin Hansen, IVL Svenska Miljöinstitutet

Erik Lindblom, IVL Svenska Miljöinstitutet

Annika Tegeback, IVL Svenska Miljöinstitutet

Mikael Olshammar, IVL Svenska Miljöinstitutet

Värd:

IVL Svenska Miljöinstitutet

Denna forskning
finansieras av
Naturvårdsverket.

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL