Nationell miljöövervakning och utvärdering av ekosystemtjänster i fjäll och skog (NILS ESS)

I detta projekt bedrivs två fallstudier. Den ena omfattar hela norra Sverige och tar sin utgångspunkt i renskötselområdet och renskötseln som markanvändning och som bärare av ekosystemtjänster.

Den andra fallstudien omfattar fjällregionen och tar sin utgångspunkt i miljömålsindikatorer för storslagen fjällmiljö. Nationella, regional och lokala intressenter och beslutsfattare medverkar aktivt, liksom forskare som i olika paneler bidrar med vetenskapliga ansatser. I båda fallstudierna och i projektet i sin helhet utgår metodik och inriktning från biofysiska variabler som samlas in i pågående, nationell miljöövervakning, i första hand i NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige), och som används för att skatta och värdera ekosystemtjänster genom deltagande planering och beslutsstöd.

Norra Sveriges natur och landskap erbjuder en stor mängd och olika typer av ekosystemtjänster som är viktiga både för bofasta och besökande människor. Renskötseln och samekulturen är tydlig och omfattande, skogen och skogsbruket har spelat en stor roll under lång tid, skogslandskapet och fjällen erbjuder möjligheter till rekreation, storslagna landskap, hög biodiversitet och spår av en rik kulturhistoria. Naturen tillhandahåller också reglerande ekosystemtjänster av stor betydelse, som ackumulering av kol i skog och myrmarker. Skogs- och fjällandskapen är dock känsliga för förändringar i markanvändning, och klimat.

Detta förorsakar fragmentering av landskap, förluster av biodiversitet och grön infrastruktur, trädgränsförflyttningar, och förbuskning av öppna fjällmiljöer och storslagna fjällandskap. Detta påverkar också ekosystemfunktioner och ekosystemtjänster. För att ta fram bra strategier och planer som omfattar sådana förändrade förutsättningar, behöver beslutsfattare ha tillgång till bra information om landskapets och ekosystemens tillstånd och förändringar, ekosystemtjänster, möjliga scenarier och potentiella hot.

Utmaningen

Projektet sammanställer och utforskar miljöanalysdata som underlag för skattningar av ekosystemtjänster i norra Sveriges fjäll- och skogslandskap. Utgångspunkten är de data som samlas in i NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige; www.slu.se/nils). För att kunna planera för uthållig markanvändning och förvaltning av naturresurser behöver beslutsfattare på olika nivåer ha tillgång till bra information om landskapens, ekosystemens och ekosystemtjänsternas tillstånd. De behöver också ha kunskap om hur förändringar i landska­pen påverkar tillgången på olika ekosystemtjänster och om framti­dens möjliga scenarier och potentiella risker.

Målet

Projektets huvudmål är att skatta ekosystemtjänster i fjäll- och skogslandskap utifrån tillgänglig data från miljöövervakning i norra Sverige, och att via samanalyser med sociokulturell data göra denna information tillgänglig och användbar för beslutsfattande på olika nivåer.

Vinsten

Bättre och mer långsiktigt beslutsfattande och landskapsplanering angående ekosystemtjänster i norra Sveriges skogs- och fjällandskap utifrån på evidensbaserade data från nationell miljöövervakning.

Målgrupper

Primära målgruper:

Forskare i projektet (projektmedarbetare), externa expertgrupper, Naturvårdsverket (finansiär/uppdragsgivare), NILS-programmet och det internationella vetenskapssamhället.

Sekundära målgrupper:

Sekundära målgrupper är SLU, samebyar, markägare och markförvaltare, nationella och regionala myndigheter, och andra projekt inom NVs forskningssatsningar ”Värdet av ekosystemtjänster” och ”Storslagen fjällmiljö”.

Filmpresentation av projektet

Presentation av projektet vid årsmötet av Värdet av ekosystemtjänster på Naturvårdsverket i Stockholm den 24-25 september 2014.

Publikationer

Nedan visas tillgängliga publikationer inom projektet.

Projektet har även nämnts i annan media

Det finns ännu inga länkar att visa

Relaterade nyheter

Kalenderhändelser för detta projekt

Senast ändrad: 2017-02-22

Projektledare:

Grzegorz Mikusiński

Johan Svensson

Projektnamn:

Nationell miljöövervakning och utvärdering av ekosystemtjänster i fjäll och skog (NILS ESS)

Engelsk titel:

National monitoring for assessing and valuating ecosystem services in Fennoscandian alpine and boreal landscapes

Projekttid:

2013-2016

Ingår i miljömålen:

Storslagen fjällmiljö

Levande skogar*

Ett rikt växt- och djurliv*

*Inom miljömålen för ekosystemtjänster

ProjektID:

NV-06586-13

Finansiär:

Naturvårdsverket

Finansiering:

4 311 000 kr

Samarbetspartners:


Projektgrupp:

Sven Adler, SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning

Malgorzata Bli­charska, SLU, Centrum för biologisk mångfald

Anders Esselin, Man & Nature

Marcus Hedblom, SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning

Henrik Hedenås, SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning

Grzegorz Mikusiński, SLU, Institutionen för ekologi, Grimsö forskningsstation

Per Sandström, SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning

Stefan Sandström, SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning

Johan Svensson, SLU, Institutionen för vilt, fisk och miljö

David Wardle, SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel


Värd:

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Denna forskning
finansieras av
Naturvårdsverket.

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL