Samförvaltning av interagerande ekosystemtjänster i Helgeås avrinningsområde

Intresset för ekosystemtjänstbegreppet har vuxit lavinartat under senare år. Trots detta är förstaelsen för hur vi bör förvalta ekosystemtjänster för en långsiktigt hållbar samhallsutveckling fortfarande begränsad. Detta gäller särskilt komplexa system där många ekosystemtjänster genereras och nyttjas parallellt. Det här forskningsprojektet fokuserar på avrinningsområdet runt Helge å i nordöstra Skåne, där olika intressen uppströms och nedströms för närvarande leder till att vissa ekosystemtjänster (framförallt relaterade till skogsbruk) premieras på bekostnad av andra (framförallt relaterade till fiske, rekreation och biodiversitet).

Projektet kommer att undersöka hur ekosystemtjänster i avrinningsområdet interagerar och samvarierar uppströms och nedström, och på så sätt formar kluster av tjänster. Vi kommer även kartlagga olika processer som leder till avvägningar respektive positiva synergieffekter mellan de klustrade ekosystemtjänsterna. Genom en deltagande resiliensutvärdering kommer vi identifiera och länka ihop nyckelaktörer i avrinningsområdet. Tillsammans med dem kommer vi analysera olika alternativ för adaptiv samförvaltning av multipla ekosystemtjänster i den här typen av komplexa system.

Med det här projektet avser vi att generera kunskap som har praktisk relevans på flera plan. Genom att länka till lokala beslutsprocesser så bidrar projektet till operationalisering av ekosystemtjänstbegreppet. Vidare kommer projektet utveckla nya verktyg för integrerad ekosystemtjänstanalys som är användbara även på andra platser. Det föreslagna projektet är ett samarbete mellan forskare på Stockholms Resilienscenter och representanter från Kristianstads biosfärkontor. Detta innebär att projektet har en unik möjlighet att både bidra med ny kunskap om ekosystemtjänstdynamik och att applicera dessa kunskaper i en praktisk förvaltningssituation.

Utmaningen

Förståelsen för hur vi bör förvalta ekosystemtjänster för en hållbar samhällsutveckling är fortfarande begränsad. Detta gäller särskilt komplexa system där många ekosystemtjänster nyttjas parallellt. Det här forskningsprojektet fokuserar på avrinningsområdet runt Helge å i Skåne, där olika intressen uppströms och nedströms för närvarande leder till att vissa ekosystemtjänster (relaterade till skogsbruk) premieras på bekostnad av andra (relaterade till fiske, rekreation och biodiversitet). Projektet undersöker hur ekosystemtjänster i avrinningsområdet interagerar och samvarierar, och på så sätt formar kluster av tjänster. Genom en deltagande resiliensbedömning länkar vi ihop nyckelaktörer i avrinningsområdet. Tillsammans med dem kommer vi analysera olika alternativ för adaptiv samförvaltning av ekosystemtjänster i den här typen av komplexa system.

Målet

Bättre förståelse för komplexa social-ekologiska interaktioner (t.ex hur olika ekosystemtjänster interagerar och samvarierar), vilket är viktigt för att undvika för ”smala” förvaltningsstrategier som gynnar vissa tjänster på bekostnad av andra.

Bättre förståelse för osäkra faktorer som är viktiga för framtida produktion av ekosystemtjänster.

Bättre förståelse för hur man kan uppnå en hållbar ekosystemförvaltning i heterogena system med många olika intressenter och värden.

Bättre förståelse för hur resiliensbedömningsmetoden kan användas för svensk ekosystetjänstförvaltning, till exempel för länsstyrelser och kommuner.

Vinsten

Med det här projektet avser vi att generera kunskap som har praktisk relevans på flera plan. Genom att länka till lokala beslutsprocesser så bidrar projektet till operationalisering av ekosystemtjänstbegreppet. Vidare kommer projektet utveckla nya verktyg för integrerad ekosystemtjänstanalys som är användbara även på andra platser. Övergripande så är en bättre förståelse för hur man kan uppnå samförvaltning av interagerande ekosystemtjänster i komplexa, heterogena system nödvändigt för en samhällsutveckling som är långsiktigt hållbar.

Målgrupper

Lokala målgrupper:

 • Fiskare
 • Aktörer i turistsektorn (restauranger, b&b ägare etc)
 • Lantbrukare
 • Skogsägare
 • Naturskyddsföreningen, ornitologiska föreningen, andra intresseföreningar
 • Naturskolan i Vattenriket
 • Allmänheten i närområdet
 • Kristianstad, Hässleholm, Broby, Osby, Ljungby kommun (dvs kommuner i Helge ås avrinningområde)

I Sverige:

 • Länstyrelser
 • Regeringen
 • Naturvårdsverket

Internationellt:

 • Andra forskare (t.ex i PECS – program on ecosystem change and society, och Resilience Alliance)
 • Internationella organisationer (UNEP, IUCN etc)

Filmpresentation av projektet

Presentation av projektet vid årsmötet av Värdet av ekosystemtjänster på Naturvårdsverket i Stockholm den 24-25 september 2014.

Publikationer

Nedan visas tillgängliga publikationer inom projektet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Projektet har även nämnts i annan media

Det finns ännu inga länkar att visa

Relaterade nyheter


 • Konstruktivt arbetsmöte vid Helge å
  Tre av projekten inom Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Värdet av ekosystemtjänster” träffades på ett tvådagars arbetsmöte den 10 – 11 februari 2015. Syftet var att lära av varandra och att hitta eventuella samarbetsvinster.

  Läs mer...


Kalenderhändelser för detta projekt

Senast ändrad: 2017-02-22

Projektledare:

Elin Enfors

Projektnamn:

Samförvaltning av interagerande ekosystemtjänster i Helgeås avrinningsområde

Engelsk titel:

Managing bundles of ecosystem services with multiple users in Helgeå catchment

Projekttid:

2014-2016

Ingår i miljömålen:

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag*

Hav i balans samt levande kust och skärgård*

Myllrande våtmarker*

Levande skogar*

Ett rikt odlingslandskap*

Ett rikt växt- och djurliv*

*Inom miljömålen för ekosystemtjänster

Finansiär:

Naturvårdsverket

Finansiering:

5 120 751kr

Samarbetspartners:

Kristianstads kommun

Projektgrupp:

Anna Helgeson, SRC

Albert Noström, SRC

Lisen Schultz, SRC

Cibele Queiroz, SRC

Representater för Kristianstads biosfärkontor

Värd:

Stockholm Resilience Center (SRC)

Denna forskning
finansieras av
Naturvårdsverket.

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL