Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket - för effektivt beslutsfattande

Målet med projektet är att visa hur värdet på ekosystemtjänster och naturkapital kan användas för att göra väl grundade beslut, i form av en fallstudie i Skåne. Vi kommer att göra verktyg som underlag för beslut om jordbrukspolicy. Detta för att utveckla markanvändning samt integrera värdet av ekosystemtjänster i lantbrukares produktionsbeslut, vilka är nödvändiga för att möta en ökad efterfrågan av jordbruksprodukter samtidigt som de svenska miljömålen ska uppnås.

Verktygen kommer att utvecklas tillsammans med mottagare vilket säkrar relevans och att värdet av ekosystem-tjänster kan kommuniceras till rätt nivå för beslut; lokal, regional och nationell. Metoden kommer inte bara att ge grund för lantbrukarens beslut om brukningsmetod utan också öka medvetenheten om biologisk mångfald och ekosystemtjänster för att uppnå miljömålen samt en hållbar jordbruksproduktion.

Förväntade resultat:
Lokal nivå (lantbrukaren): Att ta fram ett webbaserat verktyg (C-bank) för underlag till beslut som kan användas av lantbrukare och rådgivare för att värdera ekosystemtjänster som en del av optimering av markens naturliga kapital (via organiskt kol i marken) och genom detta långsiktigt minska behovet av gödning och växtskyddsämnen samt optimera skörd.

Regional nivå (länsstyrelser): Med hjälp av den agentbaserade modellen (AgriPoliS) kan sammanlagda effekter av olika brukningsmetoder, markanvändning och styrmedel utvärderas emot lantbrukarens ekonomi, mängd ekosystemtjänster samt kostnadseffektivitet av åtgärder för att uppnå satta miljömål.

Nationell nivå (Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten): Att utvärdera kostnader av och nyttan för samhället av olika typer av markanvändning för att nå uppsatta miljömål under olika antaganden om framtida drivkrafter som förändringar av klimat och kostnader för jordbruk.

Utmaningen

Utmaningen är att anpassa och vidareutveckla existerande modeller för värdering av ekosystemtjänster till det informationsbehov som beslutsfattare på olika nivåer som lantbrukare, länsstyrelser, jordbruksverket med flera, behöver för att kunna ta beslut som ger en långsiktigt hållbar markanvändning.

Målet

Målet med projektet är att visa hur värdet på ekosystemtjänster och naturkapital kan användas för att fatta välgrundade beslut inom jordbrukssektorn, i form av en fallstudie i Skåne, Sverige. Vi kommer att utveckla och använda ett verktyg som ger underlag för beslut om jordbrukspolitiska styrmedel, för att förbättra markanvändning samt för att integrera värdet av ekosystemtjänster i lantbrukares produktionsbeslut, vilket är nödvändigt för att möta en ökad efterfrågan av jordbruksprodukter samtidigt som de svenska miljömålen ska uppnås.

Vinsten

Vinsten med projektet är att lantbrukare med hjälp av det utvecklade verktyget kan se de långsiktiga konsekvenserna av olika typer av markförvaltningsbeslut. På så vis klargörs deras vinster av beslut som gynnar flödet av ekosystemtjänster inte bara lokalt utan även för samhället i stort.

På regional nivå kan beslutsfattare se de samlade effekterna av olika markförvaltningsåtgärder vilket ger ett underlag för att utveckla en mer effektiv användning av styrmedel inom området.

På nationell nivå kan samhällsvinster av produktionsbeslut som bidrar till ett ökat flöde av ekosystemtjänster identifieras och kvantifieras vilket behövs för att anpassa de styrmedel som idag används inom jordbruk för att på ett effektivt sätt uppnå fler av de svenska miljömålen samt för att väga olika miljöeffekter mot varandra när en åtgärd leder till både positiva och negativa miljöeffekter. De ska även kunna användas vid framtida projektioner om ekosystemtjänster vid ett ändrat klimat.

Verktygen kommer att utvecklas tillsammans med mottagarna vilket säkrar projektets relevans och att värdet av ekosystemtjänster kan kommuniceras till rätt nivå för beslut (lokal regional och nationell). Projektet kommer, utöver att ge grund för lantbrukarens beslut om markförvaltning, också öka medvetenheten om betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster för att uppnå miljömålen samt en hållbar jordbruksproduktion.

Målgrupper

Primära målgruper:


Sekundära målgrupper:


Filmpresentation av projektet

Presentation av projektet vid årsmötet av Värdet av ekosystemtjänster på Naturvårdsverket i Stockholm den 24-25 september 2014.

Publikationer

Nedan visas tillgängliga publikationer inom projektet.

Projektet har även nämnts i annan media

Det finns ännu inga länkar att visa

Kalenderhändelser för detta projekt

Senast ändrad: 2017-02-22

Projektledare:

Katarina Hedlund

Projektnamn:

Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket - för effektivt beslutsfattande

Engelsk titel:

Valuing ecosystem services in agriculture –
a way towards efficient decision making

Projekttid:

2013-2016

Ingår i miljömålen:

Begränsad klimatpåverkan

Giftfri miljö*

Ingen övergödning

Ett rikt odlingslandskap*

Ett rikt växt- och djurliv*

*Inom miljömålen för ekosystemtjänster

ProjektID:

802-0137-13

Egen hemsida:

http://cec.lu.se/research/vesa

Finansiär:

Naturvårdsverket

Finansiering:

4 294 350kr

Samarbetspartners:

Projektgrupp:

Henrik Smith, LU

Johanna Alkan Olsson, LU

Mark Brady, SLU

Fredrik Wilhelmsson, LU

Per Göran Andersson, Hushållningssällskapet Malmöhus

Värd:

Lunds Universitet

Denna forskning
finansieras av
Naturvårdsverket.

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL