Värdering av kulturella ekosystemtjänster baserat på bidrag till livskvalitet

Ekosystem bidrar till människors välbefinnande och hälsa genom en rad tjänster. Tjänster som ger direkt nytta genom att de ger möjlighet till exempelvis rekreation, estetiska och andliga upplevelser brukar benämnas kulturella ekosystemtjanster. Dessa tjänster är immateriella och värdet är svårt att uppskatta.

Vi föreslår att de värderas utifrån hur människor upplever att tjänsterna bidrar till deras livskvalitet. För detta behöver tjänsterna tydliggöras och preciseras utifrån människors upplevelser, relationerna mellan icke-kulturella och kulturella tjänster klarläggas samt verktyg för värdering utvecklas.

Vi vet från tidigare studier att stadsnära grönområden är viktiga för exempelvis psykisk återhämtning, fysisk aktivitet och möjlighet att uppleva växter och djur, tjänster som bidrar till god hälsa. Men det finns värden som ännu inte har studerats. Projektet använder våtmarksområden som exempel på ekosystem som ger många typer av tjänster och där det finns behov att värdera dessa för beslutsfattande vid åtgärder som anläggande, bevarande och skötsel.

Projektet, som samarbetar med länsstyrelsen genomförs i Skåne där det finns åtskilliga stadsnära våtmarksområden. En expertgrupp väljer ut områden med olika karakteristik och värderar betydelsen av ekosystemen för biologisk mångfald och icke-kulturella ekosystemtjänster (till exempel vattenrening, klimatreglering och dämpning av vattenfloden).

Upplevelsen av ekosystemens bidrag till livskvalitet studeras, med människor i närliggande stadsområden som studiepopulation, strukturerat kvalitativt och kvantitativt i fokusgrupper, på plats i våtmarksområdena och i en tvärsnittstudie.

Tillsammans med en grupp professionella experter och beslutsfattare tas det fram verktyg för värdering av kulturella ekosystemtjänster. Ett nära samarbete med olika myndigheter under projektet och differentierad kommunikation säkerställer att projektets resultat kommer till användning efter avslut.

Utmaningen

Ekosystem bidrar till människors välbefinnande på många sätt, till exempel genom att ge oss mat, rent vatten och energi. De bidrar också med så kallade kulturella ekosystemtjänster, det vill säga direkta, immateriella tjänster. Det kan vara naturupplevelser, rekreation eller återhämtning från en stressande vardag.

I det pågående nationella arbetet med att värdera ekosystem utifrån de tjänster de erbjuder har vi fått uppdraget att värdera dessa immateriella tjänster. Sådana värderingar kan göras utifrån olika perspektiv. Vi fokuserar på värdet för individen och vad ekosystem bidrar med för att höja människors livskvalitet i vardagen. Vad upplever människor att de får av ekosystem? Hur benämner de tjänsterna? Hur bidrar tjänsterna till deras livskvalitet?

Studien utförs i stadsnära våtmarksområden och omfattar intervjuer och strukturella vandringar med närboende.

Målet

Målet är att få fram ett användbart värderingsverktyg där de immateriella tjänsternas bidrag till människors livskvalitet kan integreras med värdering av andra tjänster. Våtmarker anläggs ofta med andra syften än att direkt öka människors livskvalitet.

Genom expertanalyser och workshops kommer vi analysera de kulturella tjänsterna i relation till andra ekosystemtjänster som våtmarkerna bidrar med.

Vinsten

Genom att öka kunskapen om kulturella ekosystemtjänster och synliggöra deras värde, kan det totala värdet av ett ekosystem bättre uppskattas. Ett värderingsverktyg som är utvecklat i samarbete med beslutsfattare och förvaltare kan användas för att ta fram underlag vid beslut om bidrag till anläggning och skötsel av ekosystem, identifiera bevaringsvärda naturområden och bidra till samhällsplaneringen. Ett bra underlag ger bättre möjligheter att använda kulturella ekosystemtjänster för att öka människors välbefinnande. 

Målgrupper

Primära målgruper:

Beslutsfattare och förvaltare på regional nivå i Sverige
Beslutsfattare och handläggare
Internationella forskare

Sekundära målgrupper:

Kommuner och lokala intressenter i Sverig
Allmänheten i Sverige

Filmpresentation av projektet

Presentation av projektet vid årsmötet av Värdet av ekosystemtjänster på Naturvårdsverket i Stockholm den 24-25 september 2014.

Publikationer

Projektet har även nämnts i annan media

Relaterade nyheter

Kalenderhändelser för detta projekt

Senast ändrad: 2017-02-22

Projektledare:

Eja Pedersen

Projektnamn:

Värdering av kulturella ekosystemtjänster baserat på bidrag till livskvalitet

Engelsk titel:

Valuation of cultural ecosystem services based on contributions to quality of life

Projekttid:

2014-2016

Ingår i miljömålen:

Levande sjöar och vattendrag*

Hav i balans samt levande kust och skärgård*

Myllrande våtmarker*

Ett rikt växt- och djurliv*

God bebyggd miljö

*Inom miljömålen för ekosystemtjänster

Finansiär:

Naturvårdsverket

Finansiering:

3 026 402 kr

Samarbetspartners:

Högskolan i Halmstad

Projektgrupp:

Dr. Eja Pedersen, Miljöpsykologi, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, Lunds universitet

Professor Stefan Weisner, Våtmarkscentrum, Högskolan i Halmstad

Professor Maria Johansson, Miljöpsykologi, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, Lunds universitet

Värd:

Lunds Universitet

Denna forskning
finansieras av
Naturvårdsverket.

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL