Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Dokumentation från slutkonferensen den 21 mars

Den 21 mars 2017 hölls slutkonferensen för Värdet av ekosystemtjänster på Hasselbacken i Stockholm.

 

150 personer var på plats för att ta del av projektens resultat, erfarenheter av praktiskt arbete och paneldiskussioner om hur vi fortsätter arbetet med att integrera värdet av biologisk mångfald och av ekosystemtjänster i samhällsplaneringen.

 

Här kan du se foton, presentationer och panelsamtal från dagen.

Presentationer (pdf)

För frågor eller mer information om Eskilstuna kommuns arbete
med Grönplan, kontakta Karin Ermegård, landskapsarkitekt:
karin.ermegard@eskilstuna.se.

Presentationer från dagen

Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket, Katarina Hedlund

Nationell miljöövervakning och utvärdering av ekosystemtjänster i fjäll och skog, Johan Svensson

Panelsamtal: Värdering av ekosystemtjänster inom areella näringar

Värdering av akvatiska livsmiljöers ekosystemtjänster, Antonia Nyström Sandman

Hur kan man införliva värdet av ekosystemtjänster i kommunal planering och förvaltning? Helena Björn

Panel: Värdering och planering i hav och kust

Ekosystemtjänster i MKB och samhällsekonomiska konsekvensanalyser,
Mikael Malmaeus

Implementering av ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå, Ingemar Jönsson

Panelsamtal: Planer och prövningar

Värdering av kulturella ekosystemtjänster baserat på bidrag till livskvalitet, Eja Pedersen och Maria Johansson

Samförvaltning av interagerande ekosystemtjänster i Helgeås avrinningsområde, Elin Enfors Kautsky

Panelsamtal: Ekosystemtjänster, etappmål och ny kunskap

Övrigt material

Beslutsfattarblad

Slutrapporter

Foton från dagen

Mingel och samtal under dagen.

Beslutsfattarblad och slutrapporter

Tuija Hilding-Rydevik, moderator

Ulrika Gunnartz, Havs- och vattenmyndigheten

Ingrid Nilsén Boklund, Ramböll och Louise Hård af Segerstad, Albaeco

Ingemar Jönsson, Högskolan Kristianstad

Anki Weibull, Naturvårdsverket

Panelen om areella näringar

Helena Björn, Lomma kommun

Michael Löfroth, Miljö- och energidepartementet

Antonia Nyström Sandman, AquaBiota Water Research

Kerstin Kristoferson, IVL Svenska Miljöinstitutet, moderator

Mikael Malmaeus, IVL Svenska Miljöinstitutet

Eftermiddagsmingel.

Samtal vid posterutställningen.

Senast ändrad: 2017-03-28

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL