Vårt nyhetsbrev utkommer cirka två gånger per år. Vill du prenumerera på det? Anmäl dig nedan.

Min e-postadress:
Värdet av ekosystemtjänster
Värdet av ekosystemtjänster

 

Den pågående forskningssatsningen ”värdet av ekosystemtjänster” belyser hur värdet av ekosystemtjänster bättre kan beaktas i olika beslutssituationer.
Forskningssatsningen syftar till att skapa kunskap till stöd för arbetet med ett av etappmålen inom miljömålssystemet. Etappmålet säger att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska vara allmänt kända senast 2018, och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där det är relevant och skäligt.


Sju olika forskargrupper delar på anslaget från Naturvårdsverket på sammanlagt 29,7 miljoner kronor. Projekten pågår upp till tre år med avslutning senast 2016.

Naturvårdsverket finansierar forskning av hög vetenskaplig kvalitet till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete med miljökvalitetsmålen, miljöbalken och internationella miljökonventioner.

Vad är ekosystemtjänster?


Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Tjänsterna som kommer från ekosystemen ger oss bland annat luft- och vattenrening, jordbildning, primärproduktion och naturupplevelser som kan påverka vår hälsa positivt.


Det är viktigt att betydelsen och värdet av ekosystemtjänster blir synligt. Vi måste ta hänsyn till ekosystemtjänsterna i samhällsplaneringen och vid andra beslut om vi ska få långsiktigt hållbara lösningar. Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska, enligt ett av etappmålen inom det svenska miljömålssystemet, vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt senast 2018.

Senast ändrad: 2016-08-30Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

Kommunikationsinsatserna för forskningssatsningen samordnas av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL Svenska Miljöinstitutet

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL