Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Slutkonferens för Värdet av Ekosystemtjänster

Den 21 mars 2017 är det dags att presentera resultat från de sju projekt som ingår i forskningssatsningen. Hör den senaste forskningen om hur värdet av ekosystemtjänster kan integreras i samhällsplaneringen.

Läs mer och anmäl dig här»

Om "Värdet av ekosystemtjänster"

Sju olika forskargrupper deltar i Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Värdet av ekosystemtjänster” som handlar om hur värdet av ekosystemtjänster bättre kan beaktas i olika beslutssituationer i samhällsplaneringen.

För att få långsiktigt hållbara lösningar i samhället är det viktigt att betydelsen och värdet av ekosystemtjänsterna blir synligt och att man tar hänsyn till ekosystemtjänsterna i samhällsplaneringen.

Naturvårdsverkets forskningssatsning syftar till att skapa kunskap som stöd för arbetet med ett av etappmålen inom miljömålssystemet som säger att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster senast 2018 ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.

Naturvårdsverket finansierar forskning av hög vetenskaplig kvalitet till stöd för Naturvårdsverkets och Havs-och vattenmyndighetens arbete med miljökvalitetsmålen, miljöbalken och internationella miljökonventioner.

Här kan du läsa mer om de forskningsprojekt som ingår i satsningen»

Vad är ekosystemtjänster?


Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Tjänsterna som kommer från ekosystemen ger oss bland annat luft- och vattenrening, jordbildning, primärproduktion och naturupplevelser som kan påverka vår hälsa positivt.


Det är viktigt att betydelsen och värdet av ekosystemtjänster blir synligt. Vi måste ta hänsyn till ekosystemtjänsterna i samhällsplaneringen och vid andra beslut om vi ska få långsiktigt hållbara lösningar. Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska, enligt ett av etappmålen inom det svenska miljömålssystemet, vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt senast 2018.

Senast ändrad: 2017-02-24

Vårt nyhetsbrev utkommer cirka två gånger per år. Vill du prenumerera på det? Anmäl dig nedan.

Min e-postadress:

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL