Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Om "Värdet av ekosystemtjänster"

Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Under åren 2014 - 2016 deltog sju olika forskargrupper i Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Värdet av ekosystemtjänster” som fokuserade på hur värdet av ekosystemtjänster bättre kan beaktas i olika beslutssituationer i samhällsplaneringen.

För att få långsiktigt hållbara lösningar i samhället är det viktigt att betydelsen och värdet av ekosystemtjänsterna blir synligt och att man tar hänsyn till ekosystemtjänsterna i samhällsplaneringen.

Naturvårdsverkets forskningssatsning syftade till att skapa kunskap som stöd för arbetet med ett av etappmålen inom miljömålssystemet som säger att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster senast 2018 ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.

Naturvårdsverket finansierar forskning av hög vetenskaplig kvalitet till stöd för Naturvårdsverkets och Havs-och vattenmyndighetens arbete med miljökvalitetsmålen, miljöbalken och internationella miljökonventioner.

Här kan du läsa mer om de forskningsprojekt som ingått i satsningen»

Senast ändrad: 2017-04-25

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL